AKTUALNOŚCI

piątek, 22 marzec 2019 10:54

Regulamin

 

 

Logo Ligi Bobra

Regulamin Ligi Bobra

1.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W LIDZE BOBRA
2.ZASADY ROZGRYWEK LIGI BOBRA
3.PRZEPISY GRY
4.SANKCJE KARNE
5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W LIDZE BOBRA

1.1. Organizatorem rozgrywek jest:
1.1.1. Firma UniversalSport
1.2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
1.2.1. Zgłoszenie po przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Ligi Bobra drużyny do rozgrywek.
1.2.2. Wypełnienie imiennej listy zawodników biorących udział w rozgrywkach w danym sezonie oraz przesłanie go droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.2.3. Dokonanie opłaty startowej za rozgrywki ligowe w wysokości ustalonej na pierwszym spotkaniu organizacyjnym kapitanów poprzedzającym edycję
1.2.4. Wypełnienie przez wszystkich zawodników klauzuli RODO dot. przetwarzania ich danych
1.3. Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem przestrzegania regulaminu i przepisów gry w rozgrywkach.
1.4. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach i ogłoszony będzie przed pierwszym meczem ligowym sezonu na spotkaniu organizacyjnym poprzedzającym edycję.
1.5. W każdej drużynie musi być kapitan lub wytypowana przez kapitana osoba która,
1.5.1. ma prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek;
1.5.2. wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy, opłaca wpisowe oraz dokonuje weryfikacji osób zgłaszanych do rozgrywek;
1.5.3. jest odpowiedzialna za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu;
1.5.4. jest odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi;
1.5.5. odpowiada za niedopuszczenie do gry swoich zawodników, na których zostały nałożone kary zawieszenia.
1.6. W każdym innym przypadku zawodnik może być zgłoszony jednocześnie tylko w jednej drużynie w rozgrywkach danej edycji.
1.7. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę na udział musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.
1.8. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednolitych strojach z różnymi numerami na plecach przy czym:
1.8.1. W drużynie może wystąpić jeden gracz z pola (bramkarze nie mają obowiązku noszenia numerów) w koszulce bez numeru, pod warunkiem, że jest ona w tym samym kolorze co reszty zespołu;
1.8.2. W przypadku gdy drużyna będzie posiadała większą liczbę koszulek bez numerów lub koszulki te nie będą jednolite organizator wypożyczy jej znaczniki. Zespół, który odmówi założenia znaczników nie zostanie dopuszczony do zawodów i ukarany walkowerem;
1.8.3. Zawodnik nie powinien nosić jakichkolwiek przedmiotów (np. biżuteria, okulary), które mogą stanowić zagrożenie dla niego samego oraz innych uczestników meczu.
1.9. Każdy zawodnik winien występować w obuwiu sportowym, przez co rozumie się buty sportowe na płaskiej podeszwie lub turfy. Zabrania się grania w obuwiu z wkręcanymi kołkami metalowymi, plastikowymi oraz w tzw. obuwiu ''na orlik''.
1.10. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator lub sędzia ma prawo nałożyć na drużynę karę nawet w postaci wykluczenia z rozgrywek lub przerwania meczu.
1.11. Zawodnicy i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu na którym są rozgrywane mecze.
1.12. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek Ligi Bobra w przypadku:
1.12.1. niewniesienia opłaty za rozgrywki;
1.12.2. wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie i po meczu;
1.12.3. notorycznego łamania postanowień regulaminu Ligi Bobra;
1.12.4. dwukrotnego niestawienia się na spotkanie – dwukrotny walkower.
1.13. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek osoba do tego uprawniona powinna powiadomić o tym fakcie Organizatora. Drużynę można wycofać w każdym momencie rozgrywek.
1.14. Drużyny, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek Ligi Bobra nie przysługuje zwrot kosztów opłaty startowej.
1.15. W przypadku wykluczenia drużyny Organizator ma prawo odmowy uprawnienia do gry w innym zespole zawodników wykluczonej drużyny.
1.16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze w celu relacjonowania rozgrywek oraz dla celów marketingowych.
1.17. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania na zawodach dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej).
1.17.1. W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem;
1.17.2. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy po pierwszej połowie i po zakończonym spotkaniu;
1.17.3. Drużyna przeciwna powinna zgłosić chęć sprawdzenia tożsamości do Organizatora lub sędziego przed meczem lub w trakcie jego trwania, ale nie później niż przed końcem meczu;
1.17.4. Sprawdzana drużyna powinna dostarczyć dowód/dowody tożsamości zawodników sprawdzanych w danym meczu najpóźniej do końca trwania ostatniego meczu w lidze w dniu rozgrywania meczu.
1.17.5. Sprawdzenie dokumentów przebiega pod opieką Organizatora.
1.18. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
1.19. W każdej drużynie do rozgrywek może być zgłoszonych maksymalnie 18 zawodników (tylko oni mogą brać udział w meczu) przy czym na boisku przebywa 5 zawodników z pola oraz bramkarz. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony drużyna, w której gra ukarana zostaje walkowerem.
1.19.1. Minimalna liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek to 12 zawodników.
1.20. W rozgrywkach jest dopuszczony zawodnik zrzeszony w rozgrywkach organizowanych przez PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej).
1.20.1. Limit zawodników zrzeszonych w jednej drużynie wynosi – 1 zawodnik. Za zawodnika zrzeszonego uważa się zawodnika, który jest zgłoszony w PZPN i bierze czynny udział w rozgrywkach. Przy czym za czynny udział uznaje się zawodnika, które regularnie bierze udział w treningach i rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN na szczeblu okręgowym.
1.20.2. Zawodnika zrzeszonego, a nie biorącego czynnego udziału w rozgrywkach PZPN można zgłosić do rozgrywek LB po upływie 1 miesiąca od ostatniego udokumentowanego meczu drużyny w której jest zrzeszony.
1.20.3. W sytuacji gdy zawodnik Ligi Bobra jako amator dołączy do drużyny występującej w rozgrywkach PZPN na szczeblu okręgowym staje się zawodnikiem zrzeszonym.
1.20.4. W sytuacji gdy drużyny zgłosiła już zawodnika zrzeszonego innego niż zawodnik który dołączył do drużyny występującej w rozgrywkach PZPN na szczeblu okręgowym i rozegrał on już spotkania w Lidze Bobra nie może dokonać zamiany zawodników „zrzeszonych”.
1.20.5. W przypadku rozegrania przez zawodnika o którym mowa w punkcie 1.21.3 spotkania w ramach Ligi Bobra i gdy drużyna ma czynnego zawodnika zrzeszonego (czynny zawodnik to taki który bierze czynny udział w rozgrywkach, a nie jest tylko wpisany na listę) przyznawany jest przeciwnikowi walkower.
1.21. Zawodników można zgłaszać najpóźniej przed rozpoczęciem 1 meczu w sezonie. Dane zawodników (imię, nazwisko, data urodzenia) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wersji elektronicznej edytowalnej oraz przekazać osobiście Organizatorowi, przy czym łączna liczba zgłoszonych graczy nie może przekroczyć 18.
1.21.1. Dopisać zawodnika w trakcie trwania sezonu - maksymalnie do 2 kolejki Ligi Bobra mogą te zespoły, które uregulowały w całości kwotę startową. Dopisanie zawodnika odbywa się w myśl zasady wymiany 1-1. Ilość zawodników w drużynie jest niezmienna – 18 osób.

2. ZASADY ROZGRYWEK LIGI BOBRA

2.1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej http://www.ligabobra.pl. Dla każdej ligi jest oddzielny terminarz.
2.1.1. Wszystkie mecze w kolejce odbywają się w ustalonym terminie i ustalonej godzinie.
2.1.2. Terminarz godziny każdej kolejki będzie dostępny na stronie ligabobra.pl w każdą środę do godziny 20:00
2.1.3. W rozgrywkach jest możliwość przełożenia jednego meczu w trakcie sezonu przez drużynę. Zaległe spotkania muszą się odbyć w ciągu 5 dni od planowanego rozegrania spotkania.
2.1.4. Terminarz jest ustalany z pięciodniowym wyprzedzeniem. Drużyny, które uregulowały w całości kwotę startową mogą wysyłać propozycje godzinowe maksymalnie do poniedziałku poprzedzającego kolejkę do godziny 10:00. Organizator w maksymalnie możliwy sposób będzie próbował sprostać wszystkim zespołom.
2.2. Rozgrywki będą prowadzone markową piłką rozmiar nr 5, na bramki o rozmiarach 5m x 2m.
2.3. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i ewentualnie go uzupełnić poprzez wpisanie numerów zawodników biorących udział w danym spotkaniu.
2.3.1. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn przy współpracy z koordynatorem spotkania muszą oznaczyć w protokole skład wyjściowy oraz zawodników na ławce rezerwowej
2.4. W przypadku gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decyduje Organizator, biorąc pod uwagę kompletność strojów obu drużyn oraz liczebność składu, który stawił się na mecz.
2.5. Strój bramkarza musi wyraźnie różnić się od strojów zawodników z pola.
2.6. Kapitan drużyny powinien posiadać na rękawie widoczną opaskę.
2.7. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo rozmowy z sędzią.
2.8. Mecz trwa 2 x 25 minut.
2.9. W sytuacji gdy drużyna nie stawiła się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania sędzia odlicza 7 minut i w przypadku dalszej nieobecności oznajmia koniec spotkania. Drużyna, która nie rozpoczęła meczu zostaje ukarana walkowerem ,-3 punkt i 0:5 w bramkach. W przypadku gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn, obie karane są ujemnym punktem.
2.10. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek, asystach oraz o kartkach pokazanych przez sędziego.
2.11. W sytuacjach wyjątkowych Organizator ma prawo do zmiany terminu rozgrywania spotkań całej kolejki.
2.12. W rozgrywkach Ligi Bobra za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za przegraną 0 punktów.
2.13. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje:
2.13.1. wynik bezpośredniego spotkania,
2.13.2. a w sytuacji gdy sprawa dotyczy więcej niż dwóch drużyn tworzona jest mała tabela, w której uwzględniane są mecze między zainteresowanymi zespołami. W przypadku, gdy w małej tabeli także dojdzie do sytuacji, gdzie więcej niż dwa zespoły mają równą liczbę punktów, tworzona jest kolejna mała tabela itd.;
2.13.2.1. bilans bramek;
2.13.2.2. większa liczba strzelonych goli;
2.13.2.3. losowanie.

3. PRZEPISY GRY

3.1. Minimalna liczba zawodników danej drużyny potrzebna do rozpoczęcia meczu to 5.
3.2. W przypadku gdy na wskutek wykluczeń z meczu (nie dotyczy kar czasowych, po których zawodnik może wrócić na boisko) w danej drużynie zostanie mniej niż pięciu zawodników sędzia przerywa mecz, a wynik meczu weryfikowany jest jako walkower 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej za wyjątkiem sytuacji, w której aktualny wynik jest dla drużyny wygrywającej walkowerem jest korzystniejszy (w tej sytuacji wynik z momentu przerwania meczu zostaje utrzymany). Bramki zdobyte oraz kartki pokazane do momentu przerwania zawodów wliczają się do klasyfikacji indywidualnych. Drużyna ukarana walkowerem otrzymuje -1 punkt.
3.3. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej strefie. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już plac gry:
3.3.1. w sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i pięciominutową karą (przez kolejne pięć minut zawodnik nie może wejść na płytę boiska). Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry (gdy piłka znajdowała się w polu karnym wykonuje się rzut wolny z linii pola karnego);
3.3.2. w przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką.
3.4. Zmiana bramkarza musi zostać zgłoszona sędziemu i jest możliwa w momencie, gdy sędzia zezwoli na taką zmianę.
3.5. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry wynosi 5 metrów.
3.6. Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym, gdy w pobliżu 2 metrów nie ma zawodnika drużyny przeciwnej. Każdy wślizg wykonany gdy w pobliżu 2 metrów znajduje się przeciwnik i na wskutek, którego nie dochodzi do faulu traktowany jest jako niebezpieczne zagranie. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym. Za wślizg uważa się zagranie, przy którym zawodnik rzuca się na murawę, dotyka jej pośladkami lub biodrem, nogami atakuje przeciwnika lub piłkę, a całość wykonana jest dynamicznie.
3.7. Rzut z autu wykonywany jest rękoma z linii bocznej boiska.
3.8. W przypadku, gdy przewinienie nastąpiło w polu karnym, ale nie kwalifikowało się do podyktowania rzutu karnego (np. niebezpieczne zagranie, złapanie przez bramkarza piłki w ręce po podaniu swojego zawodnika), sędzia zawodów przyznaje rzut wolny bezpośredni, który wykonuje się z linii pola karnego.
3.9. Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza z ziemi wykopem nogą lub wyrzutem ręką. Bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub bezpośrednio nogą.
3.10. Rzut karny wykonywany jest z odległości wyznaczonej na boisku.
3.11. Rolę sędziego asystenta, który będzie mógł podejmować decyzję odnośnie tego, czy piłka całym obwodem przekroczyła linię boczną boiska, pełni Organizator który przebywa na spotkaniu.
3.12. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
3.13. Gracze karani są kartkami oraz karami czasowymi. Żółta kartka równoznaczna jest pięciominutową karą po której zawodnik może wrócić do gry, kartka czerwona oznacza 10-minutową karę i wykluczenie z meczu. W przypadku otrzymania dwóch żółtych kartek w jednym spotkaniu zawodnik zostaje wykluczony z meczu (w rezultacie czerwona kartka – patrz pkt.4.8). Przepis ten dotyczy również bramkarzy, którzy po otrzymaniu kary powinni opuścić boisko.
3.14. Strzelenie gola nie anuluje kary dla zawodnika ukaranego kartką, co oznacza, że nie ma on możliwości wcześniejszego powrotu na boisko.
3.15. W przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry.
3.16. W przypadku rażącego naruszenia przepisów, Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kar na podstawie zapisu video.
3.17. W pozostałych kwestiach obowiązuje przepisy gry PZPN.

4. SANKCJE KARNE

4.1. Protesty dotyczące wydarzeń boiskowych w meczu mogą być złożone w ciągu 24 godzin od jego zakończenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po tym terminie nie będą one rozpatrywane. Termin 24 godzin nie obowiązuje w przypadku przewinień, które mogą skutkować przyznaniem walkowera.
4.2. Zawodnik, który krwawi musi opuścić boisko.
4.3. Kibice drużyn nie mogą przebywać na boisku i na ławkach rezerwowych.
4.4. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z rozgrywek zostaje ona przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli, a wyniki wszystkich spotkań z jej udziałem zostaną anulowane, podobnie jak dorobek indywidualny (gole, asysty, gracz meczu) zawodników z tych meczów. Żółte i czerwone kartki zostaną utrzymane.
4.5. Karę za przewinienie lub niesportowe zachowanie zawsze odbywa karany zawodnik.
4.6. Kara minutowa – 2 minuty – drużyna gra w osłabieniu – dostaje zawodnik za niesportowe zachowanie zawodnika, np. wulgaryzmy, przeklinanie. Jest to typowa kara porządkowa.
4.7. Kary w rozgrywkach:
4.7.1. Żółta kartka – czyli 5 minut kary dla zawodnika, gra drużyny w osłabieniu. Strzelona lub stracona bramka nie powoduje anulowania kary zawodnika. 2 żółte kartki w sezonie i zawodnik pauzuje w następnej kolejce. 6 żółtych kartek – 2 mecze pauzy. 9 żółtych – 3 mecze pauzy. Kartki nie przechodzą na kolejna Edycję LB.
4.7.2. Czerwona kartka –czyli 10 minut kary dla zawodnika, gra drużyny w osłabieniu. Strzelona lub stracona bramka nie powoduje anulowania kary zawodnika. Po 10 minutach kary na boisko może wejść kolejny nowy zawodnik z drużyny. Zawodnik ukarany czerwoną kartką powinien opuścić boisko i udać się na trybuny. Czerwona kartka powoduje pauzę w następnym meczu. Druga czerwona kartka powoduję pauzę w 2 meczach, kolejno – 3 czerwona – 3 mecze….
4.8. Gdy zawodnik dostanie w jednym meczu dwie żółte kartki odbywa łącznie 15 minut kary. Pierwsza żółta kartka zgodnie z punktem 4.7.1 – 5 minut kary, druga żółta w rezultacie czerwona – 10 minut kary – zgodnie z punktem 4.7.2.
4.9. Za ściągnięcie koszulki (np. po strzelonym golu) sędzia zawodów nie pokazuje żółtej kartki, za wyjątkiem sytuacji, gdy ściągnięcie koszulki ma służyć prezentowaniu obraźliwych lub prowokacyjnych treści.
4.10. W przypadku zachowań wybitnie niesportowych oraz rzucających cień na dobre imię Ligi Bobra, Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyn (ujemne punkty, przyznanie walkoweru drużynom przeciwnym, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). W sytuacji gdy na wskutek zachowania osób związanych z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy.
4.11. Zawodnik, który:
4.11.1. wulgarnie lub prowokacyjnie zwraca się do sędziego, rywala bądź kibiców zostaje zawieszony na 2 mecze;
4.11.2. wykonuje obraźliwe gesty w stosunku do sędziego, rywala lub kibiców zostaje zawieszony na 2 mecze;
4.11.3. opluje sędziego, rywala bądź kibica zostaje zawieszony na 4 mecze;
4.11.4. uderzy sędziego, rywala bądź kibica lub kopnie przeciwnika bez piłki zostaje zawieszony dożywotnio w Lidze Bobra.
4.11.5. Kary zawieszenia za żółte i czerwone kartki nie przechodzą na kolejny sezon rozgrywkowy. Kary dyscyplinarne, o których mową w §4 pkt. 8 obowiązują także w następnym sezonie rozgrywkowym.
4.11.6. Walkower oznacza porażkę drużyny ukaranej w stosunku 0:5 oraz -1 punkt. Drużyna ukarana traci prawo do wszelkich rabatów udzielonych przez Organizatora w sezonie bieżącym oraz w sezonie następującym po sezonie, w którym kara walkowera została nałożona. Walkowera można otrzymać za:
4.11.6.1. nie stawienie się drużyny najpóźniej 7 minut po terminie rozpoczęcia meczu;
4.11.6.2. grę nieuprawnionego zawodnika;
4.11.6.3. przerwanie meczu z powodu kar lub nieoczekiwanych zajść.
4.11.6.4. W sytuacji gdy, drużyna na korzyść, której ma być zasądzony walkower na boisku (dot. podpunktu 4.9.6.2 i 4.9.6.3) zwyciężyła różnicą 5 lub więcej goli, rezultat z boiska zostaje utrzymany, a drużyna przegrana zostaje ukarana ujemnym punktem. Statystyki indywidualne graczy ukaranego zespołu zostają anulowane (z wyjątkiem kartek), podczas gdy dokonania drużyny zwycięskiej zostają utrzymane.
4.11.6.5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozegranym spotkaniu decyzja o przyznaniu walkowera musi zapaść najpóźniej pięć dni po zakończeniu meczu. Po upływie tego terminu rezultat meczu nie może zostać zweryfikowany. Dla decyzji o nałożeniu kary walkowera nie ma znaczenia fakt w jaki sposób Organizator dowiedział się o przekroczeniu przepisów.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.
5.1.1. Organizator przypomina że na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko zawodnicy wpisani do składu drużyny. Kibice muszą przebywać za siatką ochronną.

5.2. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne.
5.4. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn, nie przewiduje się rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.
5.5. Niniejszy regulamin rozgrywek Ligi Bobra jest jedyną podstawą rozgrywek. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora oraz kapitanów na spotkaniu wewnętrznym ligi.
5.6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek Ligi Bobra powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.
5.7. Każda drużyna, grająca w rozgrywkach powinna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Liga Bobra nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.
5.9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.
5.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

poniedziałek, 20 listopad 2017 10:37

Rok zamykamy z przytupem - relacja z Pucharu Ligi

Liga Bobra na koniec sezonu jesiennego wzorem z wiosny – postanowiła zorganizować turniej o Puchar Ligi. Jednak pierwszy raz organizowali go na hali sportowej. Obiektem zmagań 12 chętnych drużyn była Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Rozgrywki były podzielone na cztery grupy. W grupie każda drużyna rozegrała po dwa spotkania. Mistrzowie grup wychodzili do półfinałów. O parach półfinałowych zadecydował los – czyli losowanie przeprowadzone przez jednego z kibiców wziętego z trybun.

sobota, 18 listopad 2017 06:00

[PucharLigi] Wyniki LIVE

Wybierz grupę: 

Do 12 można było zgłaszać ludzi do Turnieju - Halowy Puchar Ligi Bobra, który odbędzie się jutro od 10 w Hali Sportowej przy SP w Tłuszczu. Ekipy, które nie przesłały nam swoich składów nie wezmą udziału w statystykach. Poniżej prezentujemy składu drużyn, które jutro wybiegną toczyć walkę o Puchar Ligi. 

czwartek, 16 listopad 2017 12:24

[PucharLigi] organizacja i plan działania

Przed halowym turniejem w piłkę nożna przypominamy o kilku ważnych kwestiach organizacyjnych.

poniedziałek, 13 listopad 2017 08:10

[PucharLigi]- terminarz, przepisy gry

Poniżej rpezentujemy Wam przepisy gry i terminarz Pucharu Ligi, który rozegramy na hali w sobotę 18 listopada. Wszystko zaczniemy o 10:00. 

poniedziałek, 13 listopad 2017 08:05

[PucharLigi] Terminarz

Podział na grupy został stworzony na podstawie godzin zgłoszeń. Szczegóły, kto w jakich godzinach się zgłaszał są dostępne TUTAJ

poniedziałek, 13 listopad 2017 07:27

Kapitan Robert i jego okręt

Gdy przed 11 edycją dowiedziałem się, że ówczesna trzecia drużyna 10 edycji nie przystąpi do gry – byłem szczerze mówiąc wk*****. I chodziło tu tylko i wyłącznie o kwestie sportowe. Bo wiedziałem, że tracę w LB ekipę która mimo niskiego średniego wieku zawodników była naprawdę dobra. Mało tego, to był dobry materiał na ligowego mistrza. Sam Robert Sztachelski ówczesny i obecny kapitan ekipy odbył ze mną kilka rozmów. Sam był zły. Wkurzony na chłopaków, że jego zawodnicy nie potrafili zebrać się i spiąć kwestii finansowych.

niedziela, 12 listopad 2017 18:42

Nagrody rozdane - podsumowanie ostatniej kolejki

Jeszcze jesteśmy na gorąco – ale to pora na podsumowanie naszej 12 edycji. Mimo mroźnej dzisiejszej aury udało nam się wszystko co mieliśmy założone. Od 9 na jednym boisku rozegraliśmy osiem spotkań. Po cztery na każdą ligę. Najciekawiej było w meczach drugiej ligi ponieważ losy mistrzowskiego toczyły się do ok trzydziestej minuty ostatniego meczu.{jcomments on}W meczu o mistrza drugiej ligi – LSFC mierzył się z GKS Klembów. Ekipie z Leszczydołów wystarczył remis w tym meczu by myśleć o złotym medalu 12 edycji. Klembów by sięgnąć po mistrzostwo musiał postawić wszystko na jedną kartę i zagrać o pełną pulę. Początek och spotkania to zdecydowane ataki LSFC. Bramka zdobyta przez Grzybowskiego nie podcięła skrzydeł Gieksiakom. Zmasowane ataki ekipy z Klembowa jednak nie potrafiły znaleźć drogi do siatki. Marcinkiewicz i Łapiński obijali słupki i poprzeczki. Dodatkowo w bramce LSFC dobrze radził sobie Szymański. Do przerwy udało się zdobyć kontaktową bramkę przez wspomnianego Łapińskiego. Jednak po wznowieniu gry coś nagle legło w grze Klembowa. Proste akcje z pierwszej części gry nie wychodziły już w drugiej połówce. Wdarła się niepotrzebna „nerwówka”. W 33 minucie bramkę na LSFC dającą prowadzenie zdobył Kowalczyk, po pięciu minutach trafienie na 3-1 dołożył Ołów a w ciągu kolejnych czterech minut dwa trafienia zaliczył sam kapitan – Bryl. Końcowy rezultat 5-1. Mistrzostwo przepadło…srebro przepadło!

piątek, 10 listopad 2017 17:19

TOP6 - 8 kolejka

Tradycyjnie przy piątkowym wieczorze publikujemy zestawienie TOP6 8 kolejki. W 1 lidze było ciężko z wytypowaniem osób bo mieliśmy do dyspozycji tylko trzy spotkania. Rozegraliśmy cztery ale w związku z walkowerem dla Klonowych nie będziemy nagradzać nikogo z tego meczu – a pretendenci byli.

 

Sponsor strategiczny ligi

Partnerzy

O Lidze Bobra

Liga Bobra to miejsce, które powstało w 2011 z inicjatywy społecznej w celu szerzenia aktywności fizycznej mieszkańców. Po kilku latach działalności w gminie nasze działania rozrosły się do kilku powiatów. Od powstania zorganizowaliśmy już 16 edycji regularnej amatorskiej ligi piłkarskiej oraz kilkanaście turniejów w których za cel stawialiśmy sobie pomoc potrzebującym.

Ostatnie turnieje

Kontakt

Lokalizacja: 05-240 Tłuszcz, ul. Łąkowa 1

Email: kontakt@ligabobra.pl

Telefon: 603-077-025

Website: www.ligabobra.pl

Zostaw do siebie kontakt

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-mail z najnowszymi informacjami.
© Liga Bobra. All Rights Reserved. Designed By BTKSYSTEMS

Szukaj